10/18/2021 10:20:47 AM
 

 

רשימות העבודות

מתמטיקה

כיתה ד' כיתה ה' כיתה ז' כיתה ח' כיתה ט' כיתה י' כיתה י"א כיתה י"ב

נושאים מיוחדים

שאלון 801

שאלון 802

טריגונומטריה

 

פיזיקה

כיתה ז' (מופת)

כיתה ח' (מופת)

כיתה ט' (מופת)

כיתה י'-י"א

 

כיתה י"ב

 

         נא למלא פרטים מזהים

שם   

סיסמה  (ת.ז.)

                                                אם שכחת את שם המשתמש או הסיסמה

רשום את מספר תעודת הזהות

אישור

   כניסת אורחים

מתמטיקה

שם

סיסמה

עבודות לפי נושא

שם

סיסמה

כיתה ג' כיתה-ג אורח תלמיד אורח
כיתה ד' כיתה-ד אורח
כיתה ה' כיתה-ה אורח תלמיד אורח
כיתה ז' מורה אורח
כיתה ח' כיתהח אורח תלמיד אורח
כיתה ט' כיתהט אורח
כיתות י' - י"ב תיכון אורח תלמיד אורח
שאלון 801 801 אורח
שאלון 802 802 אורח תלמיד אורח
שאלון 803 803 אורח
שאלון 804 804 אורח תלמיד אורח
מכללות מכללות אורח
פיזיקה תלמיד אורח
כיתה ז' (מופת) כיתה-ז מופת תלמיד אורח
כיתה ח' (מופת) כיתה-ח מופת תלמיד אורח
כיתה ט' (מופת) כיתה-ט פיזיקה תלמיד אורח

כיתה י'

כיתה-י

פיזיקה

תלמיד אורח
כיתה י"ב' כיתה-יב אורח תלמיד אורח
מכללות אריאל אורח תלמיד אורח
      תלמיד אורח

 

                               

Back to Home Page