תוכן העניינים

פרק ראשון:  אלגברה                                                                                                   

הוצאת גורם משותף מסוגריים

תרגילים אינטרקטיביים

משוואות ומערכות משוואות מהמעלה ראשונה 

פתרון גרפי של מערכת משוואות מהמעלה ראשונה

תרגילים אינטרקטיביים     

משוואות ומערכות משוואות מהמעלה שנייה

תרגילים אינטרקטיביים    

חיתוכים של ישרים ופרבולות

תרגילים אינרקטיביים

תכונות נוספות של גרפים הפונקציות

תרגילים אינטרקטיביים

הרחבת מושג החזקה

  חזקות עם מעריך שלילי 

  כללי החזקות עם מעריך שלם 

  כתיבה מדעית של מספרים 

פרק שני:  סדרות 

10§  סדרה מספרית

11§  סדרה חשבונית

12§  סכום של n  איברים ראשונים של סדרה חשבונית

תרגילים אינטרקטיביים

13§  סדרה הנדסית 

14§  סכום של n איברים ראשונים של סדרה הנדסית

תרגילים אינטרקטיביים

15§  גדילה ודעיכה 

דוגמאות אינטרקטיביות

תרגול אינטרקטיבי

פרק שלישי:  טריגונומטריה

16§  סינוס, קוסינוס וטנגנס של זווית חדה במשולש ישר-זווית

17§  משפט פיתגורס

18§  פתרון משולשים 

19§  מלבן, מעוין וטרפז

תרגילים אינטרקטיביים 

20§  טריגונומטריה במערכת צירים 

21§  מאיפה צצה המשבצת? (טריגונומטריה בפתרון חידות)

תרגילים אינטרקטיביים 

טריגונומטריה במרחב 

22§  ישר הניצב למישור 

23§  תכונות של פירמידה מרובעת 

פרק רביעי:  הסתברות וסטטיסטיקה                                                                

24§  המושגים הבסיסיים בהסתברות (חזרה) 

25§  הסתברות של מאורע מורכב 

26§  הטלת שתי קוביות משחק 

27§  סביבון 

תרגילים אינטרקטיביים

28§  הסתברות של מאורע דו-שלבי. עץ האפשרויות 

סטטיסטיקה 

29§  המושגים הבסיסיים בסטטיסטיקה (חזרה)

30§  תיאור גרפי של נתונים

31§  מדדים סטטיסטיים. הממוצע

תרגילים אינטרקטיביים

32§  תכונות הממוצע 

33§  החציון

תרגילים אינטרקטיביים

34§  סטייה, שוֹנוּת, סטיית תקן

תרגילים אינטרקטיביים

35§ דוגמאות של הבעיות המשולבות – פתרונות מפורטים

36§  התפלגות נורמלית

37§  השטח הכלוא מתחת לעקומה של התפלגות נורמלית 

38§  חזרה ממשתנה סטנדרטי לנתונים מקוריים 

תרגילים אינטרקטיביים